İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Algıları

Author :  

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 14:54:30.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 71-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma,  4. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin algılarını tespit etme amacıyla gerçekleştirilen nitel bir çalışmadır. Araştırma Konya ili Selçuklu ilçesindeki bir ilkokulun 4. sınıfına devam eden on iki öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme yönteminin tercih edildiği bu araştırmada görüşme formu yaklaşımı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden ve ağırlıklı olarak içerik analizinden yararlanılmıştır. Betimsel analizde veriler özetlenerek yorumlanırken; içerik analizinde ise veriler incelenerek ana temalar belirlenmiş, kodlar oluşturulmuş ve kodlara ilişkin f ve % değerleri tablolarda düzenlenerek sunulmuştur. Araştırma bulguları doğrultusunda öğrencilerin çevreyi insanların yaşadığı yer olarak algıladığı ve bu nedenle yaşadıkları çevrenin önemli olduğunu düşündükleri ve de yaşadıkları çevrede rahatsız edici unsur olarak çöpleri algıladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin insanların bilinçsiz olmalarından dolayı çevreyi kirlettiklerini düşündükleri ve de bu sorunun insanların bilgilendirilmesi yoluyla çözülebileceğini önerdikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ise varılabilecek düşüncelere yer verilerek, bu alanda yapılabilecek çalışmalara katkı sağlaması ümidiyle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

this research, is a qualitative study which is carried out in order to determine the perceptions of the four grade students about environment. The research is carried out with twelve students who are at fifth grade in a primary school in Selçuklu town of Konya city. The interview form approach is used in the research in which the interview method is preferred. In the analysis of the data, descriptive analysis and mainly content analysis were utilized. While the data are interpreted with being summarized in the descriptive analysis; the main themes are fixed by examining the data, the codes were created and the f and % values of the codes are presented in tables. In line with the research findings, it is fixed that the students perceive the environment as the place where people live, the students think that the environment is important for this reason, they see the wastes as disturbing factors. Also, it is fixed that they think that people pollute the environment because of their unconsciousness and they suggest that this problem can be resolved with by educating the people. At the end of the article by mentioning about the probable considerations, various suggestions are made with the hope of contributing to liable works in this area. 

Keywords


 • ARSLAN, M. (1997). Çevre bilincindeki değişimler ve çevre eğitimi. Eğitim ve Yaşam. http://e-

 • ARSLAN, M. (1997). Çevre bilincindeki değişimler ve çevre eğitimi. Eğitim ve Yaşam. http://e- kutuphane.eğitimsen.org.tr/pdf/108.pdf Erişim Tarihi: 09/05/2022

 • BAŞ, T. & AKTURAN, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin.

 • BAYKAL, H. & BAYKAL, T. (2008). Küreselleşen Dünya’da çevre sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 9.

 • ÇABUK, B. & KARACAOĞLU, Ö. C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 36, S. 1-2.

 • ÇUKUR, D. & ÖZGÜNER, H. (2008). Kentsel alanda çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekanı tasarımının rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, S. 2, 177-187.

 • ERTEN, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, S. 65/66, 2006/25.

 • GÖKMEN, S. (Editör). (2007). Genel ekoloji. Ankara: Nobel.GÜNEY, E. (2004). Türkiye çevre sorunları. Ankara: Nobel.

 • İLERI, R. (1998). Çevre eğitimi ve katılımın sağlanması. Ekoloji Dergisi, C. 7, S. 28, 3-9.

 • ÖZAY Köse, E. (2010). Lise öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına etki eden faktörler. Türk Fen Eğitimi Dergisi, C. 7, S. 3, 198-211.

 • ÖZDEMIR, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 27, 125-138.

 • ÖZPINAR, D. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları hakkındaki görüşleri(Afyonkarahisar ili örneği), Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

 • ŞIMŞEKLI, Y. (2010). Çevre eğitimi için özgün etkinlikler ve bu etkinliklerin öğrenciler üzerindeki etkileri (Bursa’da bir durum çalışması). İlkoğretim Online, 9 (2), 552-560.

 • ŞÜYÜN, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilinç ve algılamaları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • TANRIVERDI, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, C. 34, S. 151.

 • TAŞKIN, Ö. & ŞAHIN, B. (2008). “Çevre” kavramı ve altı yaş okul öncesi çocukları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 1.

 • T.C. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü. (1992). İlköğretim çevre eğitimi öğretmen el kitabı. Ankara: MEB.

 • TEKSÖZ, G., ŞAHIN, E. & ERTEPINAR, H. (2010). Çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları ve sürdürülebilir bir gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39, 307-320.

 • YARDIMCI, E. & BAĞCI Kılıç, G. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları. İlköğretim Online, 9 (3), 1122-1136.

 • YILDIRIM, A. & ŞIMŞEK, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

                                                                                                    
 • Article Statistics