Yenilik Yönetiminin İşletmelerin Rekabet Gücüne Etkisi: Karaman Mikro İşletmeleri İle Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 15:23:16.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 60-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her alanda olduğu gibi mikro işletmelerde de yenilik olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Mikro işletmelerde yeniliği takip etmek ve uygulamak, işletme sahiplerine, yöneticilerine ya da ortaklarına düşmektedir. Dolayısıyla örgütlerin küresel değişimi takip etmekle kalmayıp bunu örgütlerinde uygulayabilmeleri yenilik yönetiminin kilit unsurlarından biri olarak görülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, mikro işletmelerde yenilik yönetiminin rekabet gücüne etkisini tespit etmeye çalışmaktadır. Nicel araştırma şeklinde tasarlanan bu araştırmada anket tekniğinden faydalanılmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemi ile geçerli 235 anket formu ile araştırma yürütülmüştür. Veri analizleri tanımlayıcı istatistik, açıklayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına gore yenilik yönetiminin rekabet gücüne pozitif ve anlamlı yönde etki ettiği (R2=0,48, p<0,001) tespit edilmiştir. Araştırmada, rekabet gücünün neredeyse yarıya yakınının yenilik yönetimi ile açıklanabildiği ve bu oranında yüksek miktarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

As in every field, innovation is one of indispensable elements in micro businesses. It is up to business owners, managers or partners to follow and implement innovation in micro businesses. Therefore, it is seen as one of the key elements of innovation management that organizations not only follow global change, but also implement it in their organizations. In this context, the aim of the research is to try to determine the effect to innovation managemenet on competitiveness in micro businesses. In this study, which was designed as a quantitative research, questionnaire technique was used. Simple random sampling with the method 235 valid surveys with the form research has been carried out. Data analyzes were carried out using descriptive statistics, explanatory factor analysis and structural equation modeling techniques. According to the research findings, it has been determined that innovation management has a positive and significant effect on competitiveness (R2=0,48, p<0,001).  In the research, it has been concluded that almost half of the competitiveness can be explained by innovation management and this rate is high.

Keywords


 • ACARAY, Ali (2007), "Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yenilik Yönetimi: Yenilik Yönetiminde Etkili Olan

 • ACARAY, Ali (2007), "Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yenilik Yönetimi: Yenilik Yönetiminde Etkili OlanÖrgütsel Yapı ve Faktörlere İlişkin Bir Alan Araştırma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

 • ADAMS, Richard, BESSANT, John & PHELPS, Robert (2006), "Innovation Management Measurement: AReview", International Journal of Management Reviews, Vol.8, Issue 1, pp.21-47. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2006.00119.x

 • AGHAYEVA, İlaha (2019), "Yenilik Yönetiminde Temel Kavramlar: Yenilikçilik, Girişimcilik, Yaratıcılık", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

 • ALI, Narmen Wali (2018), "Değişim Yönetiminde Yenilik Yönetiminin Etkisi: Erbil’deki Bir DevletÜniversitesinde Ampirik Bir Çalışma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.

 • ALTINTAŞ, Furkan Fahri (2020), "Rekabet ve İnovasyon Boyutları İlişkisinin Çok Yönlü DeğerlendirilmesineYönelik Ampirik Bir Araştırma: G20 Grubu Ülkeleri Örneği", Business & Management Studies: An International Journal, S.8(3), ss.3052-3096. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1536

 • ARSLAN, Ali Rıza, SÖNMEZ, Abdullah ve GÜRLEYEN, Levent (2009), "Türkiye Mobilya İşletmelerinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Politeknik Dergisi, S.12(1), ss.47-53.

 • ATİKER, Mustafa (2015), "Nitelikli İşgücünün İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi ve Konya OtomotivYan Sanayi Örneği", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Konya.AYDIN, Ahmet Özgür ve BEKMEZCİ, Mustafa (2020), "Stratejik Yönetim Anlayışında Yenilik ve YenilikYönetiminin Örgütler İçin Rekabet Üstünlüğü Sağlamadaki Etkisine Yönelik Değerlendirme", Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, S.2(3), ss.86-106. doi:10.46236/jovosst.662880

 • AYGEN, Selin (2006), "İşletmelerde Yenilik Yönetimi Sürecinde Örgüt Yapılarında ve Hizmet TasarımlarındaYaşanan Dönüşümler: Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma ve Hizmet Tasarımı Önerisi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • CANTWELL, John (2005), “Innovation and Competitiveness”, The Oxford Handbook of Innovation (Ed. J. Fagerberg, D.C. Mowery & R. R. Nelson), Oxford University Press, UK, pp. 543-567.

 • CEYLAN, Adnan ve ŞAKAR, B. Kübra (2021), "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yenilik (İnovasyon)Yönetimi: Kobi Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi İle İlgili Algı ve Tutumlarının Ölçülmesi: Kocaeli İli Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.14(77), ss.930-945.

 • CLARK, John & GUY, Ken (1998), "Innovation and Competitiveness: A Review", Technology Analysis & Strategic Management, Vol.10, Issue 3, pp.363-395.

 • COŞAR, Yeşim (2006), "Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücü ve Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik İzmirİli’nde Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • DAMANPOUR, Fariborz (1996), "Organizational Complexity and Innovation: Developing and Testing Multiple Contingency Models", Management Science, Vol.42, Issue 5, pp.693-716.

 • DEMİRCİ, Rasih, BAŞ, Mehmet ve TOLON, Metehan (2007), "Türkiye’nin AB’ye Uyumu Sürecinde Türk İşletmelerinin Ar&Ge Faaliyetleri", 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 15-17 Haziran 2006, Tokat.

 • DİE. (2004), “Devlet İstatistik Enstitüsü”, 2015 yılında adı “Türkiye İstatistik Kurumu – TÜİK” olarak değiştirilmiştir. https://www.tuik.gov.tr/

 • DOĞAN, Özlem İpekgil (1998), "Kalite Yönetimi Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • DOĞAN, Özlem İpekgil, MARANGOZ, Mehmet ve TOPOYAN, Mert (2003), "İşletmelerin İç ve Dış PazardaRekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.5(2), ss.114-139.

 • DREZNER, Jeffrey A. (2009), "Competition and Innovation Under Complexity", Rand Corp Arlington Va National Security Research Div, pp.31-49.

 • DRUCKER, Peter F. (1998), "The Discipline of Innovation", Harvard Business Review, Vol.76, Issue 6, pp.149- 157.

 • DUMAN, Ferdi (2020), "İnovasyonun Rekabet Gücü Üzerine Etkileri: AB ve Türkiye Karşılaştırması", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • ERDİL, T. Sabri, AYDOĞAN, Sibel, AYAR, Bahadır, GÜVENDİK, Özge, DİLER, Seren ve GUSINAC, Kemal(2018), "İnovasyon Performansının Rekabet Gücü, Firma Performansı ve İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi:Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S.40(2), pp.137-166. http://dx.doi.org/10.14780/muiibd.511025

 • ERKUT, Gülden ve ALBAYRAK, Ayşe Nur (2010), "Yenilikçilik-Rekabet Gücü İlişkisi: Otomotiv Sektörü Örneği", İTÜ Dergisi Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım, S.9(1), pp.155-166.

 • GENÇ, Emine (2016), "İşletmelerde Yenilik ve Rekabet Stratejilerinin Rekabet Gücüne Sinerjik Etkisi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.

 • GÖKCEK, Onur (2007), "Yenilik Yönetimi Süreci ve Yenilik Stratejileri: Otomotiv Sektöründe Bir AlanÇalışması", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • GÖKTAŞ, Abdullah (2019), "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünü Sağlamada Rekabet Stratejileri ve YenilikYönetiminin Rolü", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • GÜRBÜZ, Sait ve ŞAHİN, Faruk (2014), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2.Baskı.

 • GÜRBÜZ, Sait (2021), AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2.Baskı.

 • GÜRSEL, Ünal (2017), "Örgütsel Bağlılık ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.

 • HOGAN, Suellen J., MCCOLL-KENNEDY, Janet R. SOUTAR, Geoffrey N. ve SWEENEY, Jillian C. (2008),“Beyond the Manufacturing Mindset: Development of the Professional Service Firm Innovation (PSFI) Scale”,Australia and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC 2008) Proceedings Book.http://www.anzmac2008.org/_Proceedings/PDF/S09//Hogan%20McCollKennedy%20Soutar%20&%20Sweene y_S2%20S2%20P1.pdf

 • IRAZ, Rıfat ve CANBOLAT, Mehmet Ali (2021), "Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Algısının YenilikPerformansı Algısına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği", Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, S.5(2), ss.327-345. https://doi.org/10.32572/guntad.933525

 • ISRAEL, Glenn D. (1992), “Determining Sample Size”. (Erişim Tarihi: 10.01.2022).

 • IŞIK, Cem ve KESKİN, Gülümser (2013), "Bilgi Ekonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluşturulması Açısından İnovasyonun Önemi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S.27(1), ss.41-57.

 • İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi ve ALNIAÇIK, Ümit (2014), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayıncılık, İstanbul, 4. Baskı.

 • JOHANNSEN, Florian, SCHALLER, Dorina & KLUS, Milan Frederik (2021), "Value Propositions of Chatbotsto Support Innovation Management Processes", Information Systems and e-Business Management, Issue 19, pp.205–246. https://doi.org/10.1007/s10257-020-00487-z

 • KAFETZOPOULOS, Dimitrios, GOTZAMANI, Katerina & GKANA, Vasiliki (2015), "Relationship BetweenQuality Management, Innovation and Competitiveness. Evidence From Greek Companies", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol.26, Issue 8, pp.1177-1200.

 • KAISER, Henry F. (1974), "An Index of Factorial Simplicity", Psychometrika, Vol.39, Issue 1, pp.31-36.

 • KANIBİR, Hüseyin (2004), "Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entellektüel Sermaye ve Organizasyonel Performansa Yansımaları", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, S.1(3), ss.77-85.

 • KARAGÖZ, Yalçın ve KÖSTERELİOĞLU, İlker (2008), "İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.21, ss.81-98.

 • KİBRİTÇİOĞLU, Aykut (1996), "Uluslararası Rekabet Gücüne Kavramsal Bir Yaklaşım", MPM Verimlilik Dergisi, S.96(3), ss.109-122.

 • KUCZMARSKI, Thomas D. (2003), "What is Innovation? And Why Aren’t Companies Doing More of It?",Journal of Consumer Marketing, Vol.20, Issue 6, pp.536-541. https://doi.org/10.1108/07363760310499110

 • MOHAMMED, Wasihun (2019), "Stratejik İtici Güçlerin Örgüt Performansı ve Stratejik Yenilik YönetimineEtkisinde İşletme Yaşı ve Büyüklüğünün Düzenleyici Rolü: Etiyopya’da Bir Araştırma", Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • NEGULESCU, Oriana Helena (2020), "Innovation Management: The Source Of Continuous Improvement OfCompetitive Advantage And Organization’s Performance", Review of General Management, Vol.32, Issue 2, pp.60-74.

 • OĞRAK, Abdullah (2010), "Bilgi Teknolojilerinin Kobi'lerin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri: İnegöl Mobilyaİşletmelerinde Bir Uygulama", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,ÖĞE, H. Serdar ve CANBOLAT, Mehmet Ali (2019), "Farklılıkların Yönetiminin Örgütsel Yaratıcılık ve YenilikPerformansı Üzerine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama", Yorum-Yönetim-Yöntem UluslararasıYönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, S.7(2), ss.111-128. Doi: https://doi.org/10.32705/yorumyonetim.615959ÖZKAN, Cevahir (2009), "Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak Yenilik Stratejileri ve Bir Uygulama", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

 • ÖZTÜRK Emrah, MESCİ, Muammer ve KILINÇ, İzzet (2013), “Yenilik Faaliyetlerinin İşletme Performansına Etkisi: Yat Limanları Üzerine Bir Değerlendirme”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, S.8(2), ss.97-118.

 • POLAT, Orkide (2018), "Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rekabet Gücüne Etkisi: Lojistik Sektöründe BirUygulama", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. PORTER, Michael E. (2008), On Competition, Harvard Business Press, USA.

 • REGA. (2005), “Resmi Gazete”, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (Erişim Tarihi: 30.12.2021).

 • ROOS, Göran (2007), "Innovation Management–A Success Factor for Competitiveness", In Vtt Intelligence Forum, Tuottavuus Ja T&K-Strategia Murroksessa, pp.42-61.

 • SALUNKE, Sandeep, WEERAWARDENA, Jay & MCCOLL-KENNEDY, Janet (2009), “Conceptualising andMeasuring Service Innovation in Project-Oriented Service Firms”, Australia and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC 2008) Proceedings Book.

 • SAUER, Paul L. & O'DONNELL, Joseph B. (2007), "Innovation Constructs: An Exploratory Study", Journal ofCollege Teaching & Learning, Vol.4, Issue 1, pp. 33-43. http://www.cluteinstituteonlinejournals.com/PDFs/200719.pdf

 • SAYLİ, Halil, KURT, Mustafa ve BAYTOK, Ahmet (2006), "Şebeke (Network) Organizasyon YapılarınınRekabet Gücü Kazandırma Rolü ve AFYONKARAHİSAR Mermer Sektöründe Bir Uygulama Örneği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16), ss.31-46.

 • SİRKECİ, Osman (2013), Kobilerde Yeni Yaklaşımlar - Mikro İşletmeler - (Kuruluş Yönetim Teşvikler), Gündoğan Yayınları, İstanbul, 1.Baskı.

 • SÖNMEZ, Ayşe Nur (2016), "Yenilik Yönetimi ve Yenilik Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Yenilik PerformansıAçısından İncelenmesi: Yenilik Desteği Alan İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

 • TAVŞANCI, Savaş (2009), "Firmalardaki Kurumsallasma Düzeyinin Rekabet Gücüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • TESK. (2022), “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası”. Kasım 2021 Yılı İtibarıyla İllere Göre Esnaf, İşyeri, Nüfus ve Oda Bilgileri. doi:https://www.tesk.org.tr/resimler/sicil/4.pdf, (Erişim Tarihi: 09.01.2022).

 • THOMPSON, Victor A. (1965), "Bureaucracy and Innovation", Administrative Science Quarterly, Vol.10, Issue 1, pp.1-20.

 • WHISH, Richard & BAILEY, David (2015), Competition Law, Oxford University Press, USA, 8.Baskı.

 • YILDIZ, İbrahim (2019), "İç Girişimcilik İle Yenilik Yönetimi Arasındaki İlişkide Stratejik Bilincin Rolü", Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

 • YILMAZ, Nahit (2004), "Sanayi İşletmelerinde Yenilik Yönetimi ve Gıda Sektöründe Bir Araştırma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • YILMAZ, Tayfun (2010), "Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinde Yenilik (İnovasyon) Yönetimi: İzmir İli Örneği", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • YU LIN, Chieh (2007), "Factors Affecting Innovation in Logistics Technologies for Logistics Service Providersin China", Journal of Technology Management in China, Vol.2, Issue 1. http://web.rollins.edu/~tlairson/china/chinaknowman4.pdf.

                                                                                                    
 • Article Statistics