Yenilik Yönetiminin İşletmelerin Rekabet Gücüne Etkisi: Karaman Mikro İşletmeleri İle Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 15:23:16.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 60-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her alanda olduğu gibi mikro işletmelerde de yenilik olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Mikro işletmelerde yeniliği takip etmek ve uygulamak, işletme sahiplerine, yöneticilerine ya da ortaklarına düşmektedir. Dolayısıyla örgütlerin küresel değişimi takip etmekle kalmayıp bunu örgütlerinde uygulayabilmeleri yenilik yönetiminin kilit unsurlarından biri olarak görülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, mikro işletmelerde yenilik yönetiminin rekabet gücüne etkisini tespit etmeye çalışmaktadır. Nicel araştırma şeklinde tasarlanan bu araştırmada anket tekniğinden faydalanılmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemi ile geçerli 235 anket formu ile araştırma yürütülmüştür. Veri analizleri tanımlayıcı istatistik, açıklayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına gore yenilik yönetiminin rekabet gücüne pozitif ve anlamlı yönde etki ettiği (R2=0,48, p<0,001) tespit edilmiştir. Araştırmada, rekabet gücünün neredeyse yarıya yakınının yenilik yönetimi ile açıklanabildiği ve bu oranında yüksek miktarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

As in every field, innovation is one of indispensable elements in micro businesses. It is up to business owners, managers or partners to follow and implement innovation in micro businesses. Therefore, it is seen as one of the key elements of innovation management that organizations not only follow global change, but also implement it in their organizations. In this context, the aim of the research is to try to determine the effect to innovation managemenet on competitiveness in micro businesses. In this study, which was designed as a quantitative research, questionnaire technique was used. Simple random sampling with the method 235 valid surveys with the form research has been carried out. Data analyzes were carried out using descriptive statistics, explanatory factor analysis and structural equation modeling techniques. According to the research findings, it has been determined that innovation management has a positive and significant effect on competitiveness (R2=0,48, p<0,001).  In the research, it has been concluded that almost half of the competitiveness can be explained by innovation management and this rate is high.

Keywords