Farklılıkların Yönetiminin Yetenek Yönetime Etkisi: Ambalaj Sektöründe Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 13:36:55.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 31-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karaman ili ambalaj imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışan işgörenlerin farklılıkların yönetimi algısı ile yetenek yönetimi algısı ilişkisinin belirlenmesi amacıyla kesitsel tipte, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan bu araştırma, 146 işgören ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama formu olarak demografik bilgileri içeren 5 soru, farklılıkların yönetimi ölçeği ve yetenek yönetimi ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için tanımlayıcı istatistikler, faktör analizleri ve Yapısal Eşitlik Modellemesi Yol Analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; değişkenlerin alt bileşenlerinin birbirleri ile ilişkili olduğu ve bağımsız değişken farklılıkların yönetimi ile bağımlı değişken yetenek yönetimi arasında istatistikî olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak farklılıkların yönetiminin yetenek yönetimine etki ettiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research, which was planned as a cross-sectional, descriptive and relationship seeker, was applied on 146 employees, who were working in a company operating in the packaging manufacturing sector in Karaman, in order to determine the relationship between the perception of diversity management and talent management perception of employees. In the research, 5 questions including demographic information, management of employee diversity scale and talent management scale were applied as data collection form. Descriptive statistics, factor analysis and Structural Equation Modelling Path Analysis techniques were used to interpret the obtained data. According to the research findings; It was determined that the sub-dimensions of the variables are related to each other and there is a statistically significant and positive relationship between the independent variable management of employee diversity and dependent variable talent management. As a result, it has been determined that the management of diversity affects talent management.

Keywords


 • AKAN, M. ve Kanık, İ. (2018), “Farklılıkların Yönetiminin Örgüt Kültürüne Olan Etkisi: İstanbul'da Faaliyet

 • AKAN, M. ve Kanık, İ. (2018), “Farklılıkların Yönetiminin Örgüt Kültürüne Olan Etkisi: İstanbul'da FaaliyetGösteren Hizmet Sektöründeki Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (17.UİK Özel Sayısı), ss.657-674.

 • AKAR, F. (2019), “Üniversitede Akademisyen ve Yönetici Yetenekleri: Yetenek Yönetiminin Uygulanabilirliği Konusunda Bir İnceleme”, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), ss.514-541.

 • ALTINÖZ, M. ve Çakıroğlu, D. (2022), “Yetenek Yönetiminin İşgören Güçlendirmeye Etkisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss.106-120.

 • ATAMAN, S. (2014), “Farklılıkların Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Yüzüncü Yıl ÜniversitesiPersonellerine Yönelik Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

 • AYRANCI, E. (2008), “İş Ortamında Farklılıklar ve Farklılıkların Yönetimi”, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9, ss.67-79.

 • BAL, C. G. ve Karakuş, F. N. (2018), “Farklılıkların Yönetimi Konusu Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 2003-2017 Dönemi”, İşletme Bilimi Dergisi, 6(2), ss.99-113.

 • BALAY, R. ve Sağlam, M. (2004), “Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), ss.31-46.

 • BASSETT-JONES, N. (2005), “The Paradox of Diversity Management, Creativity and Innovation”, Creativity and Innovation Management, 14(2), ss.169-175.

 • BAYAR, M. (2021), “Etkili Farklılık Yönetiminin Çalışanların Verimliliğine Etkileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss.3835-3857.

 • BEGEÇ, S. (2013), “Effective Diversity Management Initiatives”, International Review of Management and Marketing, 3(2), ss.63-74.

 • BOZ, H. (2021), “Yöneticilerin Yetenek Yönetimi Yetkinliklerinin İşgörenlerin İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisindeDuygusal Bağlılık, Çalışmaya Tutkunluk ve İş Tatmininin Aracılık Rolü: Bankacılık Sektörü İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss.3236-3264.

 • CENGİZ, E. ve Kırkbir, F. (2007), “Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi ile Turizm DesteğiArasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), ss.19-37.

 • ÇAĞLIN, U. Ö. ve Bayraktar, O. (2017), “İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Journal of Behavior at Work (JB@W), 2(2), ss.68-78.

 • ÇAKIR, H. ve Harmancı Seren, A. K. (2021), “Sağlık Çalışanlarının Farklılıklara Yönelik Tutumları Bağlamında Farklılıkların Yönetimi”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 8(1), ss.111-117.

 • DEMİREL, Y. ve Savaş, Y. (2017), “Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), ss.129-142.

 • DOĞAN, S. ve Demiral, Ö. (2008), “İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru YolculukYöntemi: Yetenek Yönetimi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), ss.145-166.

 • FETTAHLIOĞLU, Ö. O., Ceyhan, S. ve Afşar, A. (2016), “Yetenek Yönetimi Uygulamaları ile Kendini Arayanİç Girişimcilere Yönelik Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), ss.131-148.

 • FETTAHLIOĞLU, Ö. O. ve Tatlı, H. S. (2015), “Örgütsel Bağlılık ve Farklılıkların Yönetimi Algılamaları Arasıİlişkilerin Saptanmasında Demografik Farklılıklara Yönelik İnceleme”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), ss.119-140.

 • GİLBERT, J. A., Stead, B. A. ve Ivancevich, J. M. (1999), “Diversity Management: A New Organizational Paradigm”, Journal of Business Ethics, 21(1), ss.61-76.

 • GÜNDOĞMUŞ, E., Çolak, F. ve Vardarlıer, P. (2021), “İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamaları”, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 3(1), ss.161-166.

 • HENNEKAM, S., Bacouel-Jentjens, S. ve Yang, I. (2019), “Ethnic Diversity Management in France: A Multilevel Perspective”, International Journal of Manpower, 40(1), ss.120-134.

 • IVANCEVICH, J. M. ve Gilbert, J. A. (2000), “Diversity Management Time for A New Approach”, Public Personnel Management, 29(1), ss.75-92.

 • KAISER, H. F. (1974), “An index of factorial simplicity”, Psychometrika, 39(1), ss.31-36.

 • MATUG, M. A. B. (2021), “Yetenek Yönetimi ve Farklılıkların Yönetimi ile İç Girişimcilik ve Yenilik Arasındakiİlişki Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

 • NESTERENKO, G. ve Lanovenczyk, O. (2019), “Diversity Management in Education as a Factor of State Security”, Intercultural Communication, 1(6), ss.251-265.

 • NİŞANCI, Z. N., Mayatürk Akyol, E. ve Özmutaf, N. M. (2016), “Farklılıklar Kapsamında Davranış Tarzlarıve Bireysel Performans: Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışan Perspektifi”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), ss. 287-307.

 • NOORZAD, M. F. (2018), “Exploring the Effects of Diversity Management on Organizational Climate”, Unpublished Master Thesis, Selçuk University Institute of Social Sciences, Konya.

 • ÖGE, E. (2021), “Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkide ÜcretTatmininin Aracılığının Araştırılması”, Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ), 9(3), ss.976-993.

 • ÖĞE, H. S. ve Canbolat, M. A. (2019), “Farklılıların Yönetiminin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilik PerformansıÜzerine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 7(2), ss.111-128. doi:10.32705/yorumyonetim.615959

 • ÖRÜCÜ, E. ve Akyüz, A. N. (2018), “Algılanan Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Performansı Üzerine Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (57), ss.20-36.

 • ÖZÇELİK, H. ve Doğan, A. (2021), “İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Bakış Açısıyla İşgücü FarklılıklarınınYönetimi: Nitel Bir Araştırma”, International Journal of Economics and Administrative Studies, 30(145),ÖZGÜL KATLAV, E. ve Aykaç, E. (2021), “Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss.1150-1166.

 • PITTS, D. (2009), “Diversity Management, Job Satisfaction, and Performance: Evidence from U.S. Federal Agencies”, Public Administration Review, 69(2), ss.328-338.

 • PURTAŞ, S. (2018), “Farklılıkların Yönetiminin, Kurumsal İtibar ve İşletme Performansı Üzerine Etkileri:Kahramanmaraş Tekstil Sektöründe Bir Alan Araştırması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

 • SEZEREL, H. ve Tonus, H. Z. (2016), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Farklılıkların Yönetimi:Türkiye Yazını”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17), ss.1-13. doi:10.17823/gusb.259

 • SHEREIF MAHDI ABAKER, M.-O., Al-Titi, O. A. K. ve Al-Nasr, N. S. (2019), “Organizational Policies andDiversity Management in Saudi Arabia”, Employee Relations: The International Journal, 41(3), ss.454-474.SYED, J. ve Özbilgin, M. (2009), “A Relational Framework for International Transfer of Diversity ManagementPractices”, The International Journal of Human Resource Management, 20(12), ss.2435-2453. doi:10.1080/09585190903363755

 • ŞAHİN, Ö. (2015), “Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

 • TARAKÇI, H. (2016), “Yetenek Yönetiminin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

 • TATLI, M. ve Üstün, F. (2018), “Yetenek Yönetiminin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Örgüt KültürününDüzenleyici Rolü: Aksaray İli Kamu Çalışanları Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), ss.892-918. doi:10.20491/isarder.2018.505

 • ULUDAĞ, G. (2019), “Lider Üye Etkileşiminin Yetenek Yönetimine Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması”,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(2), ss.338-353. doi:10.35379/cusosbil.570708

 • USTA, Ö. Ç. (2017), “İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi ve İşten Ayılma Niyetine Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • UYAROĞLU, M. M. (2019), “Entellektüel Sermaye ve Yetenek Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • WRENCH, J. (2005), “Diversity Management Can Be Bad for You”, Race & Class, 46(3), ss.73-84.

 • YEŞİL, S. ve Purtaş, S. (2017), “Farklılıkların Yönetimi, Kurumsal İtibar ve İşletme Performansı ÜzerineEtkileri: Tekstil Sektöründe Bir Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), ss.173-194.

 • YUMURTACI, A. (2014), “Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), ss.187-212.

                                                                                                    
 • Article Statistics