Farklılıkların Yönetiminin Yetenek Yönetime Etkisi: Ambalaj Sektöründe Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 31-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karaman ili ambalaj imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışan işgörenlerin farklılıkların yönetimi algısı ile yetenek yönetimi algısı ilişkisinin belirlenmesi amacıyla kesitsel tipte, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan bu araştırma, 146 işgören ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama formu olarak demografik bilgileri içeren 5 soru, farklılıkların yönetimi ölçeği ve yetenek yönetimi ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için tanımlayıcı istatistikler, faktör analizleri ve Yapısal Eşitlik Modellemesi Yol Analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; değişkenlerin alt bileşenlerinin birbirleri ile ilişkili olduğu ve bağımsız değişken farklılıkların yönetimi ile bağımlı değişken yetenek yönetimi arasında istatistikî olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak farklılıkların yönetiminin yetenek yönetimine etki ettiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research, which was planned as a cross-sectional, descriptive and relationship seeker, was applied on 146 employees, who were working in a company operating in the packaging manufacturing sector in Karaman, in order to determine the relationship between the perception of diversity management and talent management perception of employees. In the research, 5 questions including demographic information, management of employee diversity scale and talent management scale were applied as data collection form. Descriptive statistics, factor analysis and Structural Equation Modelling Path Analysis techniques were used to interpret the obtained data. According to the research findings; It was determined that the sub-dimensions of the variables are related to each other and there is a statistically significant and positive relationship between the independent variable management of employee diversity and dependent variable talent management. As a result, it has been determined that the management of diversity affects talent management.

Keywords