Relativizm ve Pazarlama Bilimine Etkileri

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 29-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyadaki hiçbir olgunun stabil olmadığı görüşünü savunan relativist düşünce, pazarlama anlayışında paradigmal değişimlere yol açarak pazarlama biliminin epistemolojik temelde yeniden yapılandırılmasına neden olmuştur. Relativist düşüncenin etkisiyle oluşan kişiye görelilik hayatın her alanına etki etmiş, toplumların ve insanların tüketim kalıplarıyla birlikte hayat tarzlarını da değişmiştir. Küresel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yaşanan bu değişim ve gelişimin bir sonucu olarak pazarlama biliminde modern pazarlama ilkeleri eleştirilmeye başlanmış ve postmodern bir pazarlama anlayışı benimsenmiştir. Postmodernist anlayış da tüketici profilinde radikal değişimlerin yaşanmasını sağlamış, ayrıca işletmelerin de yerellikten küresele doğru bir dönüşüm içerisine girme sürecini başlatmıştır. Çalışmada relativist düşüncenin pazarlama bilimine etkisi, pazarlamanın dönemsel evrimiyle birlikte ele alınarak pazarlama anlayışında meydana getirdiği değişimlere değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Relativist thought, which advocates the view that no phenomenon in the world is stable, has led to paradigm shifts in the understanding of marketing and has led to the restructuring of marketing science on an epistemological basis. Relativity to the person, formed by the influence of relativist thought, has affected all areas of life, and lifestyles have changed along with the consumption patterns of societies and people. As a result of this change and development experienced with global and technological growth, modern marketing principles have been criticized in marketing science and a postmodern marketing understanding has been adopted. The postmodernist understanding has also led to radical changes in the consumer profile and has also started the process of transforming businesses from local to global. In the study, the effect of relativist thought on marketing science was discussed together with the periodic evolution of marketing, and the changes in the understanding of marketing were mentioned.

Keywords