Yöresel Bir Tatlı Olan Ankara Höşmerimi ve Genel Özellikleri Hakkında Nitel Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 38-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerler bütünü, kültür olarak adlandırılmaktadır. Kültür turizmi çok boyutlu bir kavram olup, öğrenme fonksiyonunu temel alarak, insanların düşünerek yaptıkları ve oluşturdukları unsurları ele almaktadır. Anadolu, tarih boyunca birçok kültüre ve devlete ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürlerin kalıntılarını bünyesinde saklayarak gelecek kuşaklara aktarmıştır. Türkler zaman içinde yaşadıkları coğrafyada komşuları ile etkileşim halinde olmuş ve kültür alışverişinde bulunmuşlardır. Oluşan farklı kültür alışverişleri Ankara’nın mutfak kültürünü ve alışkanlıklarını da yakından etkilemiştir. Bu mutfak kültürünün en çok bilinen lezzetlerinden birisi olan Ankara höşmerimi ev kültüründen çıkarak, yakın zamanda turizm işletmelerinde de yerini almıştır. Bu çalışmada nitel veri analizi kullanılmış olup araştırmaya katılanlar Ankara ilinde ikamet eden evlerinde sıklıkla höşmerim yapan on kadından oluşmaktadır. Çalışma Mart-Nisan 2021 tarihlerinde salgından dolayı, telefon görüşmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Tarihçesi, yapım aşamaları, kullanılan araç ve gereçlerin özelliği hakkında bilgiler derlenmiştir. Bu bilgilerin Ankara mutfak kültürüne katkıda bulunması açısından önem arz edeceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın höşmerim üzerine yapılan ilk araştırmalardan olması ve kültürel turizm kaynaklarından olan geleneksel yiyecek ve içeceklerin incelenmesi ile kültür turizminin ülke ekonomisine olan katkısı azımsanmayacak derece fazladır. Turistik bölgede üretilen ve tüketilen yöresel yemeklerin bilinmemesi, unutulması o bölgedeki turistik faaliyetlerin azalması veya destinasyon merkezi statüsünden çıkması anlamına gelmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesi için yöresel yemek kültürü değerlerinin korunması ve sosyokültürel faaliyetler esas alınarak araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada ayrıca, Ankara mutfağında önemli bir yeri olan höşmerim tatlısının yöresel kültür açısından kalite standartları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The material and spiritual values that a society has is called culture. Cultural tourism is a multidimensional concept and deals with the elements that people do and create by thinking, based on the learning function. Anatolia has hosted many cultures and states throughout history. It has kept the remnants of these cultures and passed it on to future generations. Over time, Turks interacted with their neighbors in the geography they lived in and exchanged culture.  The different cultural exchanges that have taken place have closely affected the cuisine culture and habits of Ankara. Ankara höşmerimi, one of the most well-known dish of this cuisine culture, has left the home culture and has recently taken its place in tourism businesses and restaurants. Qualitative data analysis was used in this study, and the participants of the study consisted of ten women who frequently reside in Ankara, who made höşmerim in their homes. The study was conducted between March-April 2021 by phone call due to the pandemic. Information about its history, stages of construction, the features of the tools and equipment used were compiled. It is thought that this information will be important in terms of contributing to Ankara cuisine culture. In addition, the contribution of cultural tourism to the economy of the country is considerably high, with the study being one of the first researches on höşmerim and the examination of traditional food and beverages, which are among the cultural tourism resources. Not knowing and forgetting the local food produced and consumed in the touristic region means that the touristic activities in that region are reduced or the destination center status is lost. For this reason, in order to ensure sustainable tourism, it is important to protect the values of local food culture and to research them on the basis of sociocultural activities. In this study, the quality standards of höşmerim dessert, which has an important place in Ankara cuisine, have been tried to be determined in terms of local culture.

Keywords